CLICK HERE FOR FREE BLOGGER TEMPLATES, LINK BUTTONS AND MORE! »

Wednesday, February 16, 2011

maULiDuR RasuL1432H berSamaaN deNgan 2011M

saLam maULiduR RasUL uNTuk seMua uMat MukMin dan MukMinAt..xterLamBat laGi RasaNya kaN uNtuk 'wiSH'..:)
paDa taHUn ini, maULidur Rasul jaToh pada hari SeLasa, 15 Februari 2011. maUliduR raSul disaMbuT oleh oRang iSlam unTuk menginGati haRi KepUteraaN baginda Rasulullah SAW yang jaToh pada 12 Rabiulawal Tahun Gajah 571M.


seDikit seBanyaK teNtang maUliDur RAsul:-


BIODATA RASULULLAH SAW

Nama: Muhammad bin ' Abdullah bin ' Abdul Muttalib bin Hashim
Tarikh lahir: Subuh Isnin, 12 Rabiulawal / 20 April 571M (dikenali sebagai tahun gajah; sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Ka ' abah)
Tempat lahir: Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah
Nama bapa: ' Abdullah bin ' Abdul Muttalib bin Hashim
Nama ibu: Aminah binti Wahab bin ' Abdul Manaf
Pengasuh pertama: Barakah Al-Habsyiyyah (digelar Ummu Aiman. Hamba perempuan bapa Rasulullah SAW)
Ibu susu pertama: Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab)
Ibu susu kedua: Halimah binti Abu Zuaib As-Sa ' diah (lebih dikenali Halimah As-Sa ' diah. Suaminya bernama Abu Kabsyah)

Allah berfirman yang bermaksud:
Maka orang yang beriman kepadanya (Muhammad saw) memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran) mereka itulah yang beruntung. (al-A'raf: 157)
Keterangan: Tujuan maulud adalah untuk memuliakan Nabi Muhammad. Maka perayaan maulud masuk dalam umum ayat tersebut.


Firman Allah yang bermaksud:
Dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. (Ibrahim: 5)
Keterangan: Al-Baihaqi di dalam Syakbu al-Iman daripada Ubai bin Kaab daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda menafsirkan 'hari-hari Allah' adalah hari-hari nikmat dan kurniaan Allah. Al-Alusi dalam Ruh al-Ma'ani menjelaskan lagi dengan katanya "kelahiran Nabi merupakan nikmat yang paling besar".


Bahawasanya Nabi Muhammad datang ke Madinah maka beliau mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura iaitu hari 10 Muharam, maka Nabi bertanya kepada orang yahudi itu: "Kenapa kamu berpuasa pada hari Asyura?" Jawab mereka: "Ini adalah hari peringatan, pada hari itu dikaramkan Firaun dan pada hari itu Musa dibebaskan, kami berpuasa kerana bersyukur kepada Tuhan". 
Maka Nabi berkata: "Kami lebih patut menghormati Musa berbanding kamu". (riwayat Bukhari dan Muslim).

Ibnu Hajar Al-Asqalani pengarang Syarah Bukhari yang bernama Fathul Bari berkata, bahawa dari hadis itu dapat dipetik hukum bahawa umat Islam dibolehkan bahkan dianjur memperingati hari-hari bersejarah, hari-hari yang dianggap besar umpamanya hari-hari Maulud, Israk dan Mikraj dan lain-lain.  Nabi pun memperingati hari karamnya Firaun dan bebasnya Musa dengan melakukan puasa asyura sebagai bersyukur atas hapusnya yang batil dan tegaknya yang hak.

seMpena deNgan peraYaan maULiduR rasUl ini yaNg disaMbut di seTiap neGeri, jAbataN kaMi juga tiDak ketinGGaLan daLam meNyertai perArakaN terSEbut.  SEraMai 20 oraNg waKiL teLah diHantar mewaKili jabatan uNtuk meMeriahKan laGi peraRakan terSeBut yaNg diaDAkan di Dewan SuaraH, Kota saMaraHan, SAraWak.  teMa pada kaLI ini yaNg diPiliH oLEh jaBatan kaMi aDalah warNa hiTam.  WaLaupuN uJan leBat, kebaNyaKan peSerta yanG meNyertai masiH berAda di TaPak perHimPUnaN.

seAwaL puKUl 6.15 paGi, oraNg raMai teLah berPusu-pUsu uNtuk berSAma-saMa meMeriaHkan laGi saMbutaN maUlidur Rasul waLaupuN daLam keaDaan hUjaN yaNg leBat..
(gaMbar diaMbiL dari daLam kerEta shaye..)


baNNer atAu sePandUk haSil kreAtiviTi kaKitaNgan kaMi..siMpLe dan berMakna..:)


oRAng-oRang kUat yaNg beruSAha meNgGeraKkan baNNer seMasa perArakaN..:)


teMa hiTam meNjaDi teMa kaMi paDa taHun ini..


daPat diLihat paKaian berWArna warNi daRi setiaP jabataN yaNg menGambiL baHagian..:)

seHarusNya aCara sePerti iNi haRusLah diaDakan deNgan meriaH uNTuk meNginGati kepuTeraan Baginda Rasulullah SAW.  haYatilaH dan reNung2kaNlah hiKmah2 diSEbaLik.  seMOga kiTa mendaPat RAHmat dan PahaLa aTas kuRniaaN Allah SWT. inSya-Allah..:)